Popolna navodila za Kliker 4.0 se nahajajo tukaj

Hitra navodila

. 11

Soba

Bistvo Klikerja je virtualna soba, v kateri se na spletu srečajo predavatelj in učenci oziroma udeleženci. Sob je lahko več, ločijo pa se po enoumnem imenu.

Srečanje se začne s tem, da se učitelj prijavi v sistem in odpre neko "virtualno sobo", v kateri se bo pogovarjal z udeleženci. Priložnostni predavatelj  si lahko ime sobe izbere sam. Če pa je registriran, si lahko tvori seznam "svojih" sob in jih kasneje uporablja enako, kot bi uporabil začasne sobe.

Soba bo samo "njegova", dokler je ne zapusti.  Začasno sobo odpre s klikom na gumb "Ustvari sobo".

Ime sobe sporoči udeležencem srečanja.

Sobo lahko kasneje zapre s klikom na gumb "Zapri sobo".

Predavatelj na koncu sobo zapre (ali preprosto kar zapusti stran)

Predavatelj

Priložnostnemu predavatelju system avtomatsko ponudi ime proste sobe. Tipično je to črka A s tekočo številko (n. pr. A1, A2, A3,..). Predavatelj lahko to ime tudi zamenja s kakšnim drugim poljubnim. 

Registrirani predavatelji pa vstopijo s klikom na zavihek "Moje sobe".

Tu vpišejo uporabniško ime in geslo,  se prijavijo in nato izberejo eno od svojih sob ali tako sobo ustvarijo.

Udeleženci

Udeleženci uporabljajo poljubno napravo (tudi pametni telefon). Poznati morajo spletno stran in ime sobe, v katero želijo vstopiti. Udeleženci morajo vpisati ime sobe, ki ji je predavatelj odprl. Vanjo vstopijo s klikom na gumb "Vstopi".
Iz sobe izstopijo s klikom na gumb "Zapusti sobo", lahko pa tudi tako, da spletno stran zapustijo.

Pri vstopu Kliker vsakemu udeležencu avtomatsko dodeli oštevilčeno ime (Oseba1, Oseba2,..).  Lahko pa si (pred klikom na gumb "Vstopi") udeleženec sam izbere primeren vzdevek.

Takoj po uspešnem vstopu se pojavi okence z možnostjo posredovanja sporočil  predavatelju.

Gumbi za odgovarjanje na vprašanja so vidni le, ko učitelj postavi vprašanje in dokler nanj ne dobi odgovora oziroma vprašanja ne zaključi.

 

Vprašanja

Spraševanje poteka tako, da predavatelj s klikom  izbere ustrezni tip vprašanja in s tem hkrati sproži glasovanje. Po preteku določenega časa predavatelj prekine glasovanje s klikom na gumb "Ustavi glasovanje in prikaži rezultate".

Predavatelj lahko izbira med več vrstami vprašanj, ki jih lahko razdelimo v dve družini. Prvi sklop vprašanj so sprotna vprašanja, ki jih predavatelj postavlja sprotno, brez pisne predpriprave.  Na voljo ima naslednje možnosti:

Ko predavatelj aktivira glasovanje, se do konca glasovanja zaslon pri udeležencih dopolni s postavljenim vprašanjem. Na primer z gumbi "Da", Ne", "Ne vem".

  Bolj atraktivna pa so vnaprej pripravljena vprašanja, ki jih lahko sestavimo tudi z vgrajenim urejevalnikom vprašanj.

 Po kliku  na "Prikaži seznam vprašanj" se na levi strani odpre Seznam pripravljenih vprašanj, ki je v začetku še prazen. Vprašanja lahko uvozimo iz zunanje datoteke oziramo ustvarjamo in spreminjamo z vgrajenim urejevalnikom vprašanj.

Vnaprej pripravljena vprašanja

Pri pripravljenih vprašanjih pomeni vsak klik na tipko "Pripravljeno vprašanje" prehod na naslednje vprašanje iz seznama pripravljenih vprašanj.

Vnaprej pripravljena vprašanja lahko sestavimo z vgrajenim urejevalnikom ali s kakšnim drugim programom, ki razume format GIFT (ki ga razume tudi Moodle). 

Izberemo želeno, vnaprej pripravljeno vprašanje in glasovanje sprožimo s klikon na  "Pripravljeno vprašanje". Seznam vprašanj je torej "indeks" ali kazalo naslednjega pripravljenega vprašanja.

Registriranim predavateljem se pripravljena vprašanja avtomatično pomnijo in so jim spet na voljo pri ponovnem vstopu v njihovo sobo. Tako si lahko registrirani predavatelj vnaprej pripravi Kliker glede na zamišljeni scenarij predavanja. Lahko si tako pripravi tudi več različnih sob.

 

Glasovanje

Po kliku na gumb z izbranim tipom vprašanje se začne glasovanje.

Na desni strani predavateljeve strani se pojavi izpisano vprašanje in števec trajanja glasovanja v sekundah.

Pri udeležencih pa se pojavi vprašanje z gumbi. To je odvisno od tipa vprašanja. 

Ko izberemo naš odgovor, vprašanje izgine in ne moremo ponovno glasovati. Vprašanje tudi izgine, ko predavatelj zaključi glasovanje, ne glede na to, ali smo odgovorili ali ne.

Med potekom glasovanja je spreminjanje tipa vprašanja ali zagon novega vprašanja onemogočeno, saj sistem računa tudi statistiko.

Predavatelj opazuje napredovanje glasovanja (progress bar), ki izrisuje odstotek odgovorov glede na število vpisanih udeležencev. Stvar presoje predavatelja je, kdaj glasovanje prekine.

Števec sekund šteje navzgor in je predavatelju prepuščeno, kdaj ga ustavi s tipko "Ustavi glasovanje in prikaži rezultate".

Glasovanje prekinemo s klikom na gumb "Ustavi glasovanje in prikaži rezultate".


Rezultati glasovanja

Po končanem glasovanju se pri predavatelju izriše  histogram z odgovori udeležencev.

Oblika histograma je odvisna od tipa zastavljenega vprašanja.

Pri vprašanjih, kjer je en ali več odgovorov pravilnih, se pravi odgovori obarvajo zeleno, napačni pa modro.

Pri kratkih odgovorih, ki so lahko zelo različni, se pojavi vodoravni histogram razvrščen glede na pogostost odgovorov.

Predavatelj s klikom na "Novo glasovanje" spet prikliče zaslon z izbiro tipa naslednjega vprašanja.

 

Urejevalnik vprašanj

 S klikom na "Urejanje vprašanja" odpremo urejevalnik s podrobnostmi izbranega vprašanja:

Spreminjamo lahko naslov vprašanja, besedilo in možne odgovore. Odgovore, ki so pravilni, odkljukamo.

 Vprašanja, pripravljena ali popravljena z vgrajenim urejevalnikom lahko spet izvozimo na lokalni računalnik v datoteko (v formatu GIFT). Registriranim predavateljem pa se (če uporabijo eno od "svojih" sob, vprašanja pomnijo kar v njihovi sobi in so na voljo tudi pri ponovnem vstopu v sobo.

 V  urejevalniku zasledimo še dve ikoni. Ikona  odpre preprosta navodila za pripravo vprašanj.

kona  pa odpre dodatno spletno stran, na kateri je nabor posebnih znakov (matematični simboli, posebne črke itd). Preko odložišča jih lahko (copy/paste) izbrane simbole po želji kopiramo v besedilo naših vprašanj.

  

Sporočila udeležencev

Udeleženci lahko predavatelju tudi pošiljajo svoja sporočila, ki jih zaključijo s tipko "Pošlji".

Vsak udeleženec si lahko pred vstopom v sobo (če hoče) izbere primeren vzdevek, po katerem bo lahko predavatelj spoznal, kdo mu pošilja kakšno sporočilo.

Pri predavatelju je levi pano (kadar ni v njem seznama vprašanj) namenjen obvestilom, ki jih pošiljajo udeleženci. Najnovejše obvestilo je na dnu tega seznama.

S klikanjem na posamezna sporočila lahko ta izberemo in izbrana nato zbrišemo.

Če nas sporočila motijo, lahko udeležence preprečimo pošiljanje sporočil s klikom na gumb "Onemogoči sporočila".

S klikanjem na posamezna sporočila lahko ta izberemo in izbrana sporočila nato zbrišemo.

 

Napredne možnosti

Kliker je za povprečnega predavatelja kar kompleksna aplikacija.

Dodatne možnosti, ki jih večinoma ne potrebuje, so zato skrite v posebnem polju, ki ga aktiviramo s klikom na povezavo "Prikaz naprednih možnosti" povsem desno zgoraj.  Opis teh možnosti je podan posebej.


 

 

Glasovanje udeležencev preko SMS

Poleg običajnega glasovanja udeležencev preko spletne strani "kliker.html" lahko, če to predavatelj dovoli, le-ti uporabljajo tudi čisto navadne telefone in komunikacijo preko SMS. Predavatelj lahko z ustreznim odkljukanjem tak način glasovanja dovoli ali prepreči (kar je privzeto).

Komunikacija je enosmerna, kar pomeni, da morajo imeti udeleženci vprašanja predstavljena  audiovizualno na drug način. Morda kar v predavalnici ali pa preko videokonference.

Udeleženci morajo pošiljati SMS na podano telefonsko številko (trenutno je to 041 239923).

Glasujejo tako, da v odgovor pošljejo ime sobe in odgovor, vmes pa kot ločilo znak #:

Nekaj primerov:

Soba1#B                                             tako bi izbral opcijo B med možnimi odgovori

Soba2#ABE                         tako bi "odkljukal" možnosti A,B in E

Soba1#nogomet                tako bi odgovoril, kateri šport imaš najraje (kratek odgovor)

Udeleženci lahko preko SMS pošiljajo tudi sporočila predavatelju. V tem primeru je druga beseda MSG, tej pa (spet ločeno z znakom #) sledi samo sporočilo. Primer:

Soba1#MSG#Posiljam lep pozdrav

Zvočno opozarjanje na obvestila

Običajno uporabljamo pri predavanjih le en projektor in nam trenutna predstavitev (na primer PowerPoint ali kaj drugega) zakriva okno s stranjo "Predavatelj.html". Tako ne moremo vedeti, ali je kateri od udeležencev poslal kakšno sporočilo. Z odkljukanjem opcije "Zvočno opozarjanje na sporočila" lahko aktiviramo zvočno opozarjanje. V tem primeru se po naslednjem sporočilu aktivira kratek zvočni signal, ki se ponavlja. Zvočno opozorilo ukinemo (do naslednjega sporočila) s klikom v pano s sporočili. Zvočno opozarjanje lahko povsem deaktiviramo z razkljukanjem te opcije. To je tudi privzeto, začetno stanje programa.

 

Obdelava vprašanj in sporočil z Excell

Kliker pomni zgodovino vprašanj, odgovorov in sporočil. Na zahtevo predavatelja  (s klikom na gumb "Shrani zgodovino seje") lahko shranimo na našem lokalnem računalniku datoteko "sessionHistory.txt" v formatu "tab-separated-values" . Datoteko lahko nato  obdelamo na primer s programom Excell.

V Excell lahko po primernem sortiranju na primer ohranimo le odgovore na vprašanja ali le sporočila in izvajamo še druge obdelave.

 

Spremljanje individualnih odgovorov

Normalno je glasovanje anonimno. Če pa želi (morda s ciljem ocenjevanja študentov) predavatelj beležiti odgovore posameznikov, je to tudi možmo (razen odgovorov preko SMS).

Ko želi predavatelj začeti zapis sledi odgovorov, odkljuka napredno opcijo "Beleženje odgovorov posameznikov". Od tega trenutka naprej Kliker beleži (interno na strežniku) vse odgovore udeležencev

Na koncu (vseh beleženih) glasovanj klikne na "Shrani odgovore posameznikov" S klikom na ta gumb se podatki s strežnika prepišejo  v datoteko »sessionHistory.txt« na naš lokalni računalnik (predvidoma v direktorij »downloads«).

 

Dodatne informacije: Saša Divjak (sasa.divjak@fri.uni-lj.si)